artykuł nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr V/298/2021 

  Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

 

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Biura Wystaw Artystycznych

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury, której dotyczy konkurs:

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą
przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661 166 56 02,
REGON: 290610512, zwane dalej „BWA” jest samorządową instytucją kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

strona internetowa BWA: http://www.bwa.ostrowiec.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej BWA:

https://www.bwa-ostrowiec.4bip.pl/

 

2. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych – formalne kryteria wyboru, niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa,
 2. co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy,
 3. udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji wydarzeń
  bądź projektów w obszarze działalności kulturalnej, wystawienniczej lub kuratorskiej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r.
  poz. 289),
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

 1. Umiejętności i kompetencje, jakie winien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych:

 

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury a także zasad gospodarowania finansami publicznymi – obowiązujących w tych instytucjach, znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, udzielania zamówień publicznych, znajomość ustawy
  o samorządzie gminnym,
 2. umiejętności organizatorsko-menedżerskie, w tym w zakresie zarządzania zespołem pracowników,
 3. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biura Wystaw Artystycznych
  w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 4. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Ostrowca Świętokrzyskiego,
 5. odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji,
 6. doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi,
 7. udokumentowane osiągnięcia w działalności wystawienniczej oraz promocyjnej w zakresie sztuki,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.

 

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. kierowanie działalnością Biura Wystaw Artystycznych, w tym realizacja zadań wynikających
  z Kodeksu pracy,
 2. zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji,
 3. realizacja zadań statutowych,
 4. pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje organizatora,
 5. reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
 6. współpraca z instytucjami kultury funkcjonującymi w ramach Ostrowieckiego Browaru Kultury,
 7. współdziałanie z instytucjami kultury i instytucjami oświatowymi oraz środowiskami kultury mające na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa,
 8. promocja działalności Biura Wystaw Artystycznych,
 9. nadzór nad całokształtem działalności BWA w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju i planów działalności merytorycznej.

 

 1. Wymóg złożenia przez osoby przystępujące do konkursu pisemnej koncepcji organizacyjno-programowej Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględniającej bieżące funkcjonowanie i rozwój Biura Wystaw Artystycznych w perspektywie 3 lat.

 

Koncepcja organizacyjno-programowa Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim na trzy kolejne lata tj. 2022, 2023, 2024 zwana dalej „Koncepcją” powinna zawierać przynajmniej:

 1. diagnozę obecnej sytuacji Biura Wystaw Artystycznych,
 2. misję, wizję, cele i planowane źródła finansowania,
 3. plan współpracy instytucji z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, również w zakresie działalności edukacyjnej,
 4. plan promocji Biura Wystaw Artystycznych,
 5. plan wykorzystania bazy lokalowej i zasobów instytucji.

 

Parametry Koncepcji jako dokumentu to maksymalnie 20 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy pomiędzy wersami 1,5 (wersja papierowa, własnoręcznie podpisana z ponumerowanymi stronami).

 

W przypadku wyboru przez Komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych, przedłożona przez niego Koncepcja będzie stanowiła podstawę do uzgodnień warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem
a Prezydentem Miasta.

 

6. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów:

 

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych(własnoręcznie podpisany dokument),
 2. kwestionariusz osobowy, zawierający m.in. imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe oraz informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 3. życiorys opatrzony podpisem,
 4. odpis lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, działalność gospodarczą (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność
  z oryginałem na każdej stronie dokumentów),
 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),
 6. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na podanym stanowisku,
 7. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
  w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.289),
 10. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. opracowaną w języku polskim, w formie pisemnej autorską Koncepcję, o której mowa
  w ust. 5.
 12. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
 13. podpisana klauzula informacyjna dotycząca administratora danych osobowych przetwarzanych do celów rekrutacji (klauzula dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – w zakładce– Urząd Miasta – Ochrona danych osobowych – „Klauzula informacyjna – Nabór na  stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych”).

 

7. Informacje o sposobie udostępnienia przez Organizatora dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych oraz inne ogólne informacje na temat działalności jednostki.

 

  Dokumenty i informacje, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, niezbędne do złożenia oferty można uzyskać
w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
tel. 41 263 20 48, od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.

 

Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Biura Wystaw Artystycznych, po uprzednim zgłoszeniu stosownego wniosku do Pani Jolanty Chwałek – dyrektora, tel. 41 263 20 48 lub mail dyrekcja@bwa.ostrowiec.pl

 

8. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku o przystąpieniu do konkursu:

 

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i spisem wszystkich dokumentów aplikacyjnych składanych przez uczestnika konkursu, łącznie zwane dalej „ofertą”, należy przesłać
  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym uczestnika
  z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim” (oraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”), drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
  ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, bądź złożyć osobiście
  w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Wydział Organizacyjno-Prawny, pokój 207, w dniach
  i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Oferta musi wpłynąć na podany w pkt 1 adres w terminie do dnia 10 września 2021 r.
  do godz. 15.30
  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta).
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po upływie terminu określonego w pkt 2 pozostawia się bez otwierania. Nie będą one rozpatrywane
  i podlegają zwrotowi.
 4. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

 

 1. . Informacje dodatkowe:

 

 1. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą pisemną i będzie kierowana na adres do korespondencji lub adres email wskazany przez kandydata
  w ofercie.
 2. Po zakończeniu postępowania konkursowego, wnioski z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Komisję Konkursową, zostaną zwrócone oferentom.
 3. Informacje o wynikach Konkursu, w tym protokół końcowy z pracy Komisji Konkursowej zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 4. Rozpatrzenie ofert kandydatów nastąpi w terminie do dnia 15 października
  2021 r.

 

 

Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński