artykuł nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr V/298/2021

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§1.1.Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadza Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” powołana odrębnym zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwanego dalej „Prezydentem”.

 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powołany przez Prezydenta, który rozstrzyga ewentualne wątpliwości dotyczące procedury pracy Komisji.

 

3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) wyznaczenie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,

2) otwarcie ofert,

3) zarządzanie głosowań,

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji konkursu,

5) podpisywanie pism związanych z konkursem.

 

4. Każdy z członków Komisji, po zapoznaniu się z ofertami, ale przed przystąpieniem do prac, składa pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako uczestnik i nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie takiej osoby, a także nie pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu lub bezstronności.

 

5. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, obrady Komisji zostają przerwane,
a Prezydent niezwłocznie powołuje w skład Komisji inną osobę, z zachowaniem trybu właściwego dla powołania składu Komisji.

6. Przeprowadzenie Konkursu przez Komisję następuje w trakcie co najmniej dwóch posiedzeń Komisji.

 

7. Posiedzenie Komisji odbywa się, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 składu Komisji.

 

8. Członkowie Komisji są informowani o terminach posiedzeń telefonicznie
lub drogą elektroniczną.

 

9. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem, że wyłonienie kandydata na dyrektora następuje bezwzględną większością głosów członków Komisji, obecnych na posiedzeniu.

 

10. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.

 

11. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§2. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach.

 

§3.1.W pierwszym etapie konkursu  Komisja:

 1. określa kryteria oceny uczestników konkursu, uwzględniając treść ogłoszenia o konkursie,
 2. zapoznaje się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i dokonuje formalnego sprawdzenia ofert pod względem spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,
 3. podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia poszczególnych kandydatów do drugiego etapu konkursu.

 

2. Komisja ustala termin posiedzenia i kolejność przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, z zastrzeżeniem, że kolejne posiedzenie może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji, na którym nastąpiło ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu
o konkursie przez uczestników konkursu lub stwierdzenie uchybień bądź braków w złożonych ofertach.

 

3. Przewodniczący Komisji powiadamia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu.

 

4. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania podlegają merytorycznej ocenie komisji, według przyjętych przez nią kryteriów.

 

5. Z kandydatami przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną obejmującą:

 1. prezentację koncepcji organizacyjno-programowej Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 2. udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji.

 

§4.1 Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni
na posiedzeniu członkowie komisji.

 

2. Protokół zawiera:

 1. datę i miejsce posiedzenia Komisji,
 2. skład Komisji,
 3. imiona i nazwiska kandydatów,
 4. informacje o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydatów
  do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia zgłoszenia,
 5. informację o przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej z poszczególnymi kandydatami,
 6. informację o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach,
 7. informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach,
 8. imię i nazwisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych wyłonionego przez Komisję, albo informację, że konkurs nie został rozstrzygnięty (wynik konkursu).

 

§5. O wyniku konkursu Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia:

1) kandydatów, których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu,

2) Prezydenta, przekazując mu jednocześnie dokumentację konkursową.

§6. Komisja konkursowa kończy działalność po przekazaniu dokumentacji
i wyników konkursu Prezydentowi.

§7. W okresie obowiązywania zagrożenia związanego z COVID-19 Przewodniczący Komisji, w uzgodnieniu
z jej członkami, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu prac Komisji (wybranego/wybranych posiedzeń)
w formie spotkania wideokonferencyjnego, przy użyciu wskazanych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca Komisji w sposób zdalny) i komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński