artykuł nr 1

Zarządzenie Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Nr V/298/2021

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 lipca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1298) oraz § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r. poz.724) zarządzam, co następuje:

 

 §1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub jego internetowym wydaniu, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub jego internetowym wydaniu,
w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury.

§3.1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa – w drodze odrębnego zarządzenia.

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta – Piotrowi Dasios.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński