artykuł nr 1

Działalność BWA Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r.
w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 r. poz. 406), oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta uchwala niniejszy:

 

 

S T A T U T
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej „BWA” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku poz. 406);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240 ze zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zm.);

4) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. BWA jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

2. BWA zostało wpisane z dniem 10 listopada 1995 roku do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod numerem 3.

3. Biuro Wystaw Artystycznych używa skróconej nazwy „BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

§ 3. Organizatorem BWA jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zwana dalej „Organizatorem”.

§ 4. Nadzór bieżący nad BWA w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności.

 

§ 5. Podstawowym zadaniem BWA jest upowszechnianie profesjonalnych współczesnych sztuk plastycznych, a w szczególności:

1) planowanie działalności upowszechniającej sztuki plastyczne;

2) organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych;

3) organizowanie działalności oświatowej w zakresie plastyki w formie warsztatów plastycznych, wykładów z historii sztuki, zabaw edukacyjnych;

4) organizacja plenerów artystycznych;

5) organizacja koncertów, spektakli, spotkań autorskich;

6) organizacja konkursów plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

7) organizacja festiwali sztuki;

8) przygotowywanie i realizacja autorskich projektów plastycznych adresowanych do szkół specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej;

9) publikowanie wydawnictw towarzyszących organizowanym wystawom: plakaty, katalogi, zaproszenia, foldery;

10) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej sztuki plastyczne;

11) gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej stanowiących własność BWA oraz przekazanych BWA do korzystania;

12) pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez BWA;

13) prowadzenie galerii sprzedażnej prac plastycznych artystów profesjonalnych
lub zrzeszonych w związkach twórczych;

14) współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja.

 

§ 6. 1. Organem zarządzającym BWA jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora BWA powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z ustawą , o której mowa §1 pkt 1.

3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora BWA.

§ 7. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych BWA,
a w szczególności:

1) ogólny nadzór nad majątkiem BWA i zarządzanie nim;

2) nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną i administracyjno-organizacyjną;

3) zatwierdzanie rocznego planu finansowego BWA;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

5) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

7) tworzenie warunków do działań kulturotwórczych;

8) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników BWA.

§ 8. 1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu BWA określając zakres pełnomocnictwa.

2. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną BWA określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora BWA, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10. 1. Przy BWA działa Rada Artystyczna, zwana dalej „Radą”, jako organ doradczy Dyrektora.

2. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor BWA, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

3. W skład Rady wchodzą osoby będące uznanymi autorytetami w dziedzinie sztuk plastycznych.

4. Dyrektor BWA wchodzi w skład Rady z urzędu i pełni funkcję jej przewodniczącego.

5. Zakres i formy działania Rady określa regulamin organizacyjny BWA.

§ 11. Przy BWA mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa BWA

 

§ 12. 1. BWA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Roczne sprawozdanie finansowe BWA zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

3. Działalność BWA finansowana jest z:

1) dotacji Organizatora;

2) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi;

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7) środków otrzymanych z innych źródeł.

§ 13. BWA prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach
o rachunkowości.

§ 14. BWA może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z zakresem działalności w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe,
a w szczególności w zakresie:

1) realizacji imprez zleconych;

2) sprzedaży wydawnictw BWA, dzieł twórców;

3) organizowania kursów i szkoleń;

4) pośrednictwa w sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne;

5) opłat za uczestnictwo w konkursach plastycznych;

6) prowadzenia działalności wydawniczej.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

 

§ 15. 1. Przekształcenie, połączenie z inną instytucją kultury, podział lub likwidacja BWA może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta

mgr Wojciech Janusz Kotasiak